มอก.2059-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สวิตช์ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 ข้อกำหนดรายการร่วม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top