มอก.2058-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์แยกกิ่งใยแก้วนำแสง เล่ม 3 ข้อกำหนดรายการแยกย่อย : อุปกรณ์แยกกิ่งแบบเลือกช่วงความยาวคลื่น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top