มอก.2056-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์แยกกิ่งใยแก้วนำแสง เล่ม 1-1 แบบสำหรับแสดงรายละเอียดข้อกำหนด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top