มอก.2054-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตัวลดทอนสัญญาณใยแก้วนำแสง เล่ม 1-1 แบบเปล่าสำหรับข้อกำหนดรายการ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top