มอก.2049-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ใยแก้วนำแสง เล่ม 2 ข้อกำหนดรายการผลิตภัณฑ์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top