มอก.2044-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ใยแก้วนำแสง เล่ม 1-1 ข้อกำหนดรายการร่วม : ทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top