มอก.2043-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 5 สายร่วมแกน 50 โอห์ม 3.5 มิลลิเมตร และที่รองรับขั้ว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top