มอก.2042-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 4 สายร่วมแกน 21 มิลลิเมตร และขั้วต่อเฮอร์มาโฟรไดท์ - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 9/21) - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม (แบบ 6/21)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top