มอก.2041-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายร่วมแกนและข้อต่อ เล่ม 3 สายร่วมแกน 14 mm และข้อต่อเฮอร์มาโฟร์ไดท์-อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 และ 75 โอห์ม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top