มอก.2040-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 2 สายร่วมแกน 50 โอห์ม 7 มิลลิเมตรและขั้วต่อเฮอร์มาโฟรไดท์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top