มอก.2038-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วัสดุยารอยต่อแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อนสำหรับผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top