มอก.2037-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องเกี่ยวถั่วเหลืองวางราย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top