มอก.2035-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสำหรับงานหนัก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top