มอก.2010-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอะตอมิกสเปกโทรมิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใช้การทำให้เป็นละอองและการทำให้เกิดไอออนด้วยความร้อน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top