มอก.2007-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับหม้อนึ่งอัดไอน้ำและเครื่องฆ่าเชื้อใช้ก๊าซพิษสำหรับการเตรียมวัสดุการแพทย์และงานในห้องปฏิบัติการ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top