มอก.2002-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ความปลอดภัยของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคุม และที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบริภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับทำความร้อนวัสดุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top