มอก.1984-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นยิบซัมเสริมใยแก้ว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top