มอก.1982-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บริภัณฑ์ทางทันตกรรม-เครื่องจ่ายปรอทและโลหะเจือ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top