มอก.1980 เล่ม 2-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องมือทันตกรรมชนิดหมุน-ก้าน เล่ม 2 : ก้านที่ทำจากพลาสติก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top