มอก.1980 เล่ม 1-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องมือทันตกรรมชนิดหมุน-ก้าน เล่ม 1 : ก้านที่ทำจากโลหะ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top