มอก.1972-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เล่ม 6 ไทริสเตอร์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top