มอก.1954-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บริภัณฑ์และระบบเสียงไฮไฟ ; คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะต่ำสุด เล่ม 3 บริภัณฑ์และตลับเล่นสัญญาณบันทึก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top