มอก.1950-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 7 หูฟังคาดศีรษะและหูฟังใส่หู

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top