มอก.1947-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เฟลด์สปาร์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top