มอก.1943-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 15 ข้อกำหนดย่อยสำหรับขั้วต่อ แบบ DS

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top