มอก.1942 เล่ม 7-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-6 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับขั้วต่อแบบ SC ที่มีปลายตัดมุมไม่ได้ปรับแต่งเชื่อมต่อกับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว แบบ B1

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top