มอก.1942 เล่ม 4-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม 14-3 ข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับตัวปรับแบบ SC สำหรับใยแก้วแบบวิธีเดี่ยว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top