มอก.1920-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผงสีซิงก์โครเมต-ผงสีเบสิคซิงก์โพแทสเซียมและผงสีซิงก์เตตระไฮดรอกซีโครเมต

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top