มอก.1913-2554

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เตาหุงต้ม หัวเตา เตาอบ ชนิดใช้ประจำและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top