มอก.1911-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยบาก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top