มอก.1899-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อและข้อต่อเทอร์โมพลาสติกสำหรับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top