มอก.1897-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. พลาสติกโฟมแข็ง-เกณฑ์กำหนดของโฟมพอลิยูรีเทน ที่ใช้ฉีดเพื่อเป็นฉนวนความร้อนของอาคาร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top