มอก.1895-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์โฟม-เกณฑ์กำหนดของฟองน้ำและผลิตภัณฑ์ยางพรุน ส่วนที่ 1 : ชนิดแผ่น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top