มอก.1894-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์โฟม-เกณฑ์กำหนดของโฟมพอลิยูรีเทนสำหรับการใช้แบบหลายชั้น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top