มอก.1893-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อพีวีซีแข็งชนิดฝังสำหรับใช้ส่งเชื้อเพลิงประเภทก๊าซ-อนุกรมเมตริก-เกณฑ์กำหนด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top