มอก.1891-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. คอนกรีต-การจำแนกประเภทของความข้นเหลว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top