มอก.1890-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กรดฟอสฟอริกและโซเดียมฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม (รวมถึงเครื่องบริโภค) - การวิเคราะห์หาปริมาณฟลูออรีน-วิธีโฟโตเมทริกอะลิซารินคอมพลีโซนและไนเทรตแลนทานัม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top