มอก.1889-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กขนาด 8 มิลลิเมตร- วีดิทัศน์ 8 มิลลิเมตร เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะแถบความถี่สูงสำหรับ Hi 8

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top