มอก.1885-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กแบบวีเอชเอส ขนาด 12.65 มิลลิเมตร (0.5 นิ้ว) เล่ม 1 ระบบตลับแถบวีดิทัศน์วีเอชเอสและคอมแพกต์วีเอชเอส

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top