มอก.1883-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องสูบน้ำบ่อลึกแบบมือโยก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top