มอก.1882-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แอซีติกแอนไฮดรายด์สำหรับอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top