มอก.1880 เล่ม 5-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ทาเลตเอสเทอร์สำหรับอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ เล่ม 5 : การวิเคราะห์หาปริมาณเอสเทอร์-วิธีไททริเมทริกหลังการสะพอนิฟิเคชัน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top