มอก.1880 เล่ม 4-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ทาเลตเอสเทอร์สำหรับอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ เล่ม 4 : การวิเคราะห์หาความเป็นกรดต่อฟีนอล์ฟทาลีน-วิธีไททริเมทริก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top