มอก.1880 เล่ม 2-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ทาเลตเอสเทอร์สำหรับอุตสาหกรรม-วิธีทดสอบ เล่ม 2 : การวัดสีหลังการให้ความร้อน (ยกเว้นไดแอ็ลลิลทาเลท)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top