มอก.1860-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์โฟม-เกณฑ์กำหนดของโฟมพอลิยูรีเทนที่ใช้สำหรับปูรองพื้น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top