มอก.1858-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อและข้อต่อโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงสำหรับใช้เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูล และของเสีย ทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำที่ใช้ติดตั้งภายในอาคาร-เกณฑ์ที่กำหนด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top