มอก.1857-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อและข้อต่อโพลิเอทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งที่ติดตั้งใต้พื้นดินและของเสีย-เกณฑ์ทีกำหนด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top