มอก.1856-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อและข้อต่อโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงสำหรับใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้งที่ติดต่อใต้พื้นดินและของเสีย เกณฑ์ที่กำหนด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top