มอก.1848-2558

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ยางผสมสำหรับทดสอบ-การเตรียม การผสม และการวัลคะไนซ์-เครื่องมือและวิธีการ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top