มอก.1843-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน ชนิดผลึกซิลิคอน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top